Skip to content

Chương trình học lớp 1 của Gấu

Click vào hình để vào lớp học

Cô Liên - Zoom ID: 9588743592 - Pass 12345 Mỹ thuật Anh văn Âm nhạc Thể dục

Thời khóa biểu

Các files và bài cô giao

Rèn nét cơ bản 12-09-21
Bảng con 12-09-21

Làm việc đầu năm 09-09-21

Chương trình TV - Môn Tiếng Việt

Danh sách các bài học

Bài 1 (FULL): Bảng chữ cái và 6 dấu thanh đầy đủ
Bài 2 (FULL): Chữ A,B,C,O và dấu huyền, dấu sắc
Bài 3 (FULL): Chữ Ô, Ơ, D, Đ & dấu ngã, dấu hỏi
Bài 4 (FULL): Âm E, Ê, H, K, KH, và dấu nặng
Bài 5 (FULL): Âm G, GH, I, GI
Bài 6 (FULL): Âm L, M, N, NH
Bài 7 (FULL): Âm NG, NGH, U, Ư
Bài 8 (FULL): Âm QU, PH, R, V
Bài 9 (FULL): Âm T, TH, CH, TR

Chương trình TV - Môn Tiếng Anh

Danh sách các bài học

Bài 1: Greetings - Chào hỏi trong tiếng Anh
Bài 2: Chưa có